[1]
Gallego Herrera, G.I. 2022. Public Things: Democracy in Disrepair. Revista Stultifera. 5, 1 (ene. 2022), 201–205. DOI:https://doi.org/10.4206/rev.stultifera.2022.v5n1-10.